Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie środkowym (powiaty: opolski, grodzki - miasto Opole, nyski, prudnicki)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Gmina Tarnów Opolski zapraszają osoby bezrobotne do udziału w projekcie
Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Czas realizacji projektu: od 1.07.2013 do 30.06.2015

Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne z powiatu opolskiego, m. Opola, nyskiego i prudnickiego.

Cel projektu: otworzenie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz otworzenie i prowadzenie spółdzielni wraz z kompleksowym doradztwem i szkoleniami służącymi rozwojowi ekonomii społecznej w Polsce.

Formy wsparcia:
1. Utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej OWES) przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, w której zapewnione będą w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: (1) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych, (2) doradztwo oraz (3) szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, (4) usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, oraz (5) promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

2. Wsparcie na założenie czterech spółdzielni socjalnych, składające się z trzech instrumentów: (1) wsparcie szkoleniowe i doradztwo, (2) przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie spółdzielni socjalnej, oraz (3) wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem.

Wsparcie będzie kierowane do osób pozostających bez pracy. Polegać będzie na działaniach zmierzających do kształcenia umiejętności interpersonalnych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Realizacja powyższych celów będzie możliwa m.in. poprzez wsparcie udzielane na założenie czterech spółdzielni socjalnej.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy otrzymają zarówno wiedzę z zakresu merytorycznego odpowiedniego dla założonych spółdzielni socjalnych, ale również wiedzę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnych. W ramach funkcjonowania OWES przy WSZiA w Opolu prowadzone będą na bieżąco szkolenia oraz warsztaty z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Ponadto, w Instytucji dostępni będą eksperci, którzy będą pomagali rozwiązać bieżące problemy osób lub podmiotów ekonomii społecznej - (dalej PES).

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 18
45-852 Opole
pok. nr 3

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela:

Marcin Oleksiuk: tel. 698 346 831

Sławomir Śliwa: tel. 606 351 588


Zwiń


 

 
 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
© 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu