Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie południowym (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki)
Miejski Klub Sportowy SUPLES z Krapkowic w partnerstwie z: Powiatem Krapkowickim oraz Żarską Spółdzielnią Socjalną z Żar zapraszają osoby nieaktywne zawodowo (w tym: bezrobotne, niepełnosprawne i inne zagrożone wykluczeniem społecznym) do udziału w projekcie
"Spółdzielnia socjalna Twoją szansą"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Czas realizacji projektu: od 04.11.2013 do 30.09.2015

Uczestnicy projektu:
 • osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym osoby wg definicji z art. 4 ustawy z 27.04.2006r. o spółdzielniach socjalnych; art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dn. 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 7 ustawy z 12.03.2003r. o pomocy społecznej;
 • osoby prawne - podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarzšdowe w rozumieniu przepisów o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorzšdu terytorialnego, koœcielne osoby prawne).

  Cel projektu: rozwój ekonomii społecznej na terenie Subregionu Południowego, w tym: utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który będzie świadczył usługi szkolno-doradcze oraz wsparcie finansowe w celu zatrudnienia co najmniej 30 osób w nowo powstałych lub już istniejących spółdzielniach socjalnych.

  Formy wsparcia:
  1. Utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej OWES) w Krapkowicach, w ramach którego zapewnione będą w sposób kompleksowy i komplementarny:
  • dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,
  • doradztwo
  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych,
  • usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej
  • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
  2. Wsparcie na założenie czterech spółdzielni socjalnych oraz wsparcie poprzez przyznanie środków finansowych na zatrudnię lub przyjęcie na członka w istniejących dwóch spółdzielniach socjalnych, składające się z trzech instrumentów:
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie/zatrudnienie/przyjęcie do spółdzielni socjalnej,
  • wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone z doradztwem.
  Wsparcie będzie kierowane do osób pozostających bez pracy zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w zatwierdzonym przez Instytucje Pośredniczącą II/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dniu 21.02.2014 r. Regulaminu Rekrutacji.
  Zakres udziału w projekcie dostępny dla poszczególnych grup jest następujący:
  • Podmioty Ekonomii Społecznej - PES: szkolenia, doradztwo, usługi: prawne, księgowe i marketingowe, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, promocja zatrudniania w sektorze ekonomii społecznej;
  • Osoby fizyczne: szkolenia, doradztwo, dotacje finansowe, wsparcie pomostowe finansowe i doradcze, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
  • Osoby prawne (jak: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Podmioty Ekonomii Społecznej): szkolenia, doradztwo, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej, promocja zatrudniania w sektorze ekonomii społecznej, dotacje finansowe i wsparcie pomostowe dla osób fizycznych przystępujących lub zatrudnionych w nowoutworzonej przez te osoby prawne spółdzielni.
  W wyniku realizacji projektu uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu merytorycznego w celu założenia spółdzielni socjalnych, ale również wiedzę niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnych. W ramach funkcjonowania OWES w Krapkowicach prowadzone będą na bieżąco szkolenia oraz warsztaty z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych, dostępni będą eksperci, którzy będą pomagali rozwiązać bieżące problemy podmiotów ekonomii społecznej oraz odbędą się szkolenia w celu zawarcia partnerstw lokalnych pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Jednostkami Samorządu Terytorialnego (starostwa, gminy) na terenie Subregionu Południowego.
  www.owes.krapkowice.pl

  Biuro projektu:

  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach
  ul. Damrota 2/2
  47-303 Krapkowice
  tel. w biurze OWES: 505867704

  e-mail: biuro@owes.krapkowice.pl

  Szczegółowych informacji dotyczących projektu udziela:
  Krystian Warzecha: tel. 603 270 333
  Andrzej Świerczek: tel. 516 220 786


 •  

   
   

  Instytucja Pośrednicząca II

   
   

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Opolskiego

   
   

  Ekonomia Społeczna

   
   

  Portal organizacji
  pozarządowych

   
   

  Regionalny Ośrodek Polityki
  Społecznej w Opolu

   
   

  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu - POKL

   
   

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny
  Spółdzielni Socjalnych

   
   

  Ministerstwo Pracy i
  Polityki Społecznej

   
   

  Departament Pożytku
  Publicznego
  © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu