Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Aktualności


 • 2014-06-30
      Opolska Kapituła Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny" nadała pierwsze certyfikaty.

      Znak promocyjny produktów i usług przedsiębiorstw społecznych - "Zakup Prospołeczny" jest już nadawany na Opolszczyźnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w dniu 23 września 2013 r. podpisał umowę z Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi (twórcy znaku) w sprawie możliwości certyfikowania podmiotów ekonomii społecznej w regionie.
      Nadanie znaku następuje na podstawie decyzji Opolskiej Kapituły Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny", którego pierwsze posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w dniu 17 czerwca 2014 r. w składzie: Romana Pawlińska - Chmara - Przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego, Dorota Lipin - Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Ewa Tarlińska - Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, Jakub Goliński - Przedstawiciel Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej, Sławomir Śliwa - Przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Opolu, Anna Pydych - Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Nadzór nad realizacją zadania pełniła Agnieszka Gabruk - Zastępca Dyrektora ROPS w Opolu.
      Zgodnie z przyjętymi Zasadami przyznawania Znaku promocyjnego Ekonomii Społecznej Kapituła przeprowadziła postępowanie weryfikacyjne złożonych wniosków podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o certyfikację oraz po przeprowadzonej dyskusji podjęła decyzję o przyznaniu rekomendacji.
      Opolska Kapituła udzieliła rekomendacji Zakładowi Aktywności Zawodowej w Branicach oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Autyzmu "Uczmy się żyć razem" w Opolu do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup Prospołeczny".
      Przyznanie Znaku wyróżnia ww. jednostki, których produkty oraz świadczone usługi wykonywane są z najwyższą starannością, spośród pozostałych podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Opolszczyzny. Przedmiotowa inicjatywa służy bowiem rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych.
      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza pozostałe podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa opolskiego do dołączenia do grupy podmiotów certyfikowanych Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej "Zakup prospołeczny". Dla PES z terenu Opolszczyzny posługiwanie się ww. Znakiem oznacza szeroko zakrojoną reklamę wśród społeczności lokalnej.
      Serdecznie zapraszamy.

     


       Zwiń


 • 2014-06-20
      Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach projektu systemowego pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" Poddziałanie 7.1.3 PO KL ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zorganizował spotkanie- w dniu 16 czerwca b.r., w sali konferencyjnej WUP w Opolu, podczas którego omówione zostały propozycję zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych, a także propozycje ujednolicenia przepisów i aktów wykonawczych dotyczących udzielania wsparcia przez PUP osobom zakładającym spółdzielnie socjalne lub przystępującym do spółdzielni, tak aby wszystkie dokumenty były ze sobą spójne.
  Więcej...


 • 2014-05-28
      Ministerstwo Pracy i Polityki rozpoczęło pracę nad zmianą ustawy o spółdzielniach socjalnych. W związku z czym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu - zaprasza na spotkanie w dniu 16 czerwca br. w godzinach 10.00 - 11.00, podczas którego zostaną omówione propozycje zmian ustawy o spółdzielniach socjalnych...
  Więcej...
  Zaproszenie
  Karta zgłoszeniowa

 • 2014-05-28
      Informujemy, iż firma Openfield sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 45-040, przy Pl. Kopernika 1, jest realizatorem badania ewaluacyjnego on - going "Wieloletniego Regionalnego Planu Działań Województwa Opolskiego na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 - 2020"...
  Więcej...

 • 2014-04-15
      Interpretacja MPiPS odnosząca się do rzekomej kolizji przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odpowiedź na zapytanie OZRSS.
  Treść interpretacji


 • 2014-04-15
      Stanowisko MPiPS ws. prowadzenia przez spółdzielnię socjalną Klubu Integracji Społecznej.
  Treść stanowiska


 • 2014-04-15
      Nowa edycja konkursu LODOŁAMACZE 2014.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      Ogłoszenie o naborze na niezależnych ekspertów zewnętrznych w Komitecie Akredytacyjnym do spraw Systemu Akredytacji oraz Standardów Usług i Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      Możliwość zgłoszenia uwag do nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych.
  Więcej...


 • 2014-04-11
      Informacja o spotkaniu upowszechniającym wyniki projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej".
  Więcej...


 • 2014-04-10
      Informacja o seminarium pt. Klauzule społeczne w Zamówieniach Publicznych organizowane przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu systemowego "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej"
  Więcej... •  

   
   

  Instytucja Pośrednicząca II

   
   

  Urząd Marszałkowski
  Województwa Opolskiego

   
   

  Ekonomia Społeczna

   
   

  Portal organizacji
  pozarządowych

   
   

  Regionalny Ośrodek Polityki
  Społecznej w Opolu

   
   

  Wojewódzki Urząd Pracy
  w Opolu - POKL

   
   

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny
  Spółdzielni Socjalnych

   
   

  Ministerstwo Pracy i
  Polityki Społecznej

   
   

  Departament Pożytku
  Publicznego
  © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu