O projekcie

Projekt „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego, w ramach typu projektów pn. Działania ROPS w zakresie usług społecznych, pomocy społecznej, ES i aktywnej integracji, służące włączeniu społecznemu, realizowane na poziomie wojewódzkim.


Czas trwania projektu: 01.10.2023 r. – 31.12.2028 r.

Całkowita kwota projektu: 10 032 520,40 zł


Celem głównym projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie opolskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku.


W ramach projektu zaplanowano zadania:

Zadanie 1: Zadanie horyzontalne: badania, analizy i programowanie

Zadanie 2: Szkolenia, doradztwo, sieciowanie i inne działania na rzecz instytucji i pomocy społecznej podmiotów świadczących usługi społeczne, a także organizujących system wspierania rodzin, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego otoczenia.

Zadanie 3: Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej


Działania projektu obejmą m.in:

 • wsparcie pracowników instytucji zajmujących się m.in: pomocą społ., pomocą i integracją społ.,
  wspieraniem rodziny, pieczy zastępczej, adopcji oraz ich współpracy;
 • monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie usług społ., wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
  pomocy i integracji społ. oraz ES;
 • wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego, kompetencyjnego IPiIS,
 • wspieranie gmin w tworzeniu CUS i rozwoju dostarczanych przez nie usług;
 • wsparcie JST w zakresie rozwiązań w obszarze ES;

 Projekt będzie miał pozytywny wpływ na:

 • realizację programu regionalnego, szczególnie poprzez zwiększenie efektywności wsparcia finansowanego ze środków EFS+ w okresie 2021-2027 na wszystkich etapach wdrażania,
 • przyczyni się do bardziej skutecznego planowania działań związanych z włączeniem społecznym na po. regionalnym, korzystając z dostępnych narzędzi w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),
 • pozwoli na zapewnienie lepszej współpracy instytucji zarządzających regionalnymi programami i ROPS, które odpowiadają za politykę społeczną w regionach.

W efekcie realizacji projektu:

 • 502 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem świadczonym przez ROPS.
 • 477 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez ROPS podniesie kwalifikacje.
 • 41 JST zostanie objętych doradztwem w zakresie przygotowania i realizacji Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI)
 • 50% JST opracuje i będzie realizować lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych.
 • 50% JST zostanie objętych wsparciem w zakresie wspomagania więzi rodzinnych
 • 70% JST zostanie objętych wsparciem w zakresie ekonomii społecznej i wsparcia PES
 • 70 % JST szczebla powiatowego zostanie objętych wsparciem w zakresie pieczy zastępczej

Uczestnikami projektów koordynacyjnych i podmiotami objętymi wsparciem są m.in.:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia;
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego;
 • kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz ich otoczenie (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i innych);
 • samorządy terytorialne (w tym instytucje zarządzające regionalnymi programami) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;
 • inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych;
 • organizacje pozarządowe;
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd.