Aktualności Artykuły sponsorowane

Literatura

Prawo

Przydatne adresy internetowe

Dobre praktyki

Badania, raporty, analizy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie północnym (powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski)
Gmina Byczyna zaprasza osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo zainteresowane założeniem/przystąpieniem/zatrudnieniem w spółdzielniach socjalnych do udziału w projekcie
"Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Czas realizacji projektu: od 01.02.2013 do 30.06.2015

Uczestnicy projektu: - osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne z województwa opolskiego, zamieszkujące powiaty: kluczborski, oleski, brzeski, namysłowski).
- podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne,
- spółdzielnie socjalne, które zamierzają przyjąć nowych członków lub zatrudnić osoby zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych

Cel projektu: Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego, poprzez kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz osób fizycznych, budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi i przyczyniające się do powstania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Formy wsparcia:

1. Wsparcie merytoryczne dla Pomiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych zainteresowanych działalnością PES. a) Usługi doradcze w zakresie:
- marketingu,
- prawa,
- księgowości,
- zarządzania,
- promocji i prowadzenia PES.
b) Szkolenia dla PES
c) Usługa dla PES w zakresie marketingu (tworzenie wizerunku, strona www)
d) Warsztaty edukacyjne

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 2 grup zakładających/przystępujących/zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych.
a) 2 cykle szkoleniowo-doradcze, w których uczestnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe.
b) Szkolenia specjalistyczne.

3. Wsparcie finansowe dla osób zakładających/przystępujących/zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych.
a) Przyznanie 42 jednorazowych dotacji inwestycyjnych (do 20 tys. zł/os.)
b) Wsparcie pomostowe podstawowe ( do 1200 zł/m-c/os.)
c) Wsparcie pomostowe przedłużone ( do 1200 zł/m-c/os.)

Biuro projektu: Polanowice 33 46-220 Byczyna Tel./ Fax.: 077 414 46 27 Email: biuro@inkubator.byczyna.pl
www.inkubator.byczyna.pl

Wykaz spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego"

Wykaz istniejących spółdzielni socjalnych, którym w ramach projektu "Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego" przyznano wsparcie finansowe w związku z przystąpieniem nowych członków


 

 
 

Instytucja Pośrednicząca II

 
 

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

 
 

Ekonomia Społeczna

 
 

Portal organizacji
pozarządowych

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu

 
 

Wojewódzki Urząd Pracy
w Opolu - POKL

 
 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

 
 

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

 
 

Departament Pożytku
Publicznego
© 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu